palveluni

Pallilaen valtijattaret

ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

Mukavat työkaverit, hyvä työyhteisön henki ja toimiva yhteistyö ovat asioita, joita meistä jokainen toivoo. Ne ovat edellytys motivoituneelle tekemiselle, tulosten aikaansaamiselle ja yrityksen kilpailukyvylle. Ennen kaikkea ne ovat kivijalka sille, että voimme työpaikalla hyvin ja pystymme tekemään työmme.

Joskus esimerkiksi kiire, kovat tulostavoitteet tai epäselvät pelisäännöt saattavat laukaista työntekijöiden välillä ristiriitatilanteen. Konflikti paitsi aiheuttaa ikäviä tunteita, saattaa jäädä kytemään ja huonontaa henkilöiden välistä ihmis- ja yhteistyösuhdetta hyvinkin pitkään.

Jos tulehtunutta tilannetta ei saada omin voimin sovittua, ei kannata hautoa asiaa sen enempää, vaan ottaa avuksi ulkopuolinen ammattisovittelija, joka auttaa kiistan osapuolia puhumaan avoimesti ja ratkaisemaan solmuun mennyt tilanne.

Teen ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua konfliktitilanteissa, joissa osallisina voi olla kaksi tai useampi henkilö, kokonainen tiimi, yksikkö tai jopa työyhteisö.

Sovitteluprosessi sisältää toimeksiantokeskustelun tilaajan kanssa, aloitusinfon työpaikalla, yksilökeskustelut osallisten kanssa, yhteisen sovittelukeskustelun sekä seurantatilaisuuden. Lopullinen kokonaisuus muotoutuu kyseessä olevan tilanteen mukaan.

Fasilitatiivisena sovittelijana annan vastuun sovinnon sisällöstä osallisille itselleen, ja keskityn luomaan kaikille turvallisen ja arvostavan tilan puhua hankalista asioista avoimesti. Ratkaisukeskeisyys puolestaan tarkoittaa katseen keskittämistä vahvasti tulevaisuuteen ja siihen, minkä halutaan muuttuvan. Näin konfliktinratkaisu ei jää laastariksi haavan päälle vaan siitä tulee pysyvä aidon sitoutumisen ja yhteisen tavoitteen kautta.

URAVALMENNUS yksilöille ja ryhmille

Meistä moni on kokenut hetken, jolloin tuntuu, että se, mitä on aiemmin elämässään ja työssään pitänyt itsestään selvänä, ei enää olekaan sitä. Oma suunta voi olla hämärtynyt tai osaaminen ja vahvuudet hukassa. Motivaatiota tekemiseen saa hakea ja töihin lähtö tuntuu päivä päivältä vaikeammalta. Tähän oloon voi olla monia syitä: Ajautuminen liian kauas omasta uratavoitteesta organisaatiomuutosten myötä, työpaikan huono ilmapiiri, johtamisongelmat tai henkilökohtainen kriisi. Joskus asiat muuttuvat nopeasti ja saatatkin olla tilanteessa, jossa työnhaku on ainoa työsi.

Uravalmennus sisältää monenlaisia asioita, ja rakennetaan aina sinun henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Jos tiedät, mitä haluat tehdä seuraavaksi ja osaat kertoa ydinosaamisestasi ja tärkeimmistä vahvuuksistasi konkreettisesti, riittää hyvinkin, että katsomme läpi työnhakudokumenttisi ja LinkedIn profiilisi ja varmistamme niiden toimivuuden. Ehkä puhumme myös siitä, mistä ja miten uusi työ tänä päivänä löytyy ja kartoitamme verkostosi. Tämän perusteella kirjaat tavoitteesi, teet työnhaun suunnitelman ja alat toimia. Matkan varrella sparraan tarvittaessa sinua työhaastatteluun ja soveltuvuusarviointipäivään.

Usein on kuitenkin paikallaan pysähtyä oman itsensä, motivaationsa ja arvojensa äärelle, sillä ne muuttuvat ajan saatossa. Suuret elämänmuutokset kuten valmistuminen ammattiin, parisuhde ja perheen perustaminen ja yllättävä oma tai läheisen sairastuminen pistävät arvosi liikkeelle ja pakottavat sinut tekemään inventaarion elämästäsi, ja mitä siltä jatkossa haluat.

Faktojen ja tiedon tarjoamisen lisäksi uravalmentajana avaan silmiä, haastan uskomuksia, rohkaisen, kannustan ja kuljen rinnalla niin kauan, että omat jalkasi kantavat. Ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuuteen katsoen ja luottaen.

Voit hyödyntää yksilöllistä uravalmennusta henkilöasiakkaana, tai voitte yhdessä työnantajasi kanssa sopia valmennuksen hankkimisesta osana henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaasi.

Ryhmävalmennukset liittyvät yleensä erilaisiin muutostilanteisiin, jossa organisaatio haluaa tarjota työntekijöilleen työnhaun, ammatillisen itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kehittymisen valmiuksia.

Koti nettisivu kiviröykkiö
Nettisivu virtaus 2017

sovittelutaitoja tiiminvetäjille -valmennus

Pomon elämä ei ole aina yhtä ruusuilla tanssimista. On hetkiä, jolloin olo voi tuntua hyvinkin yksinäiseltä ja asian puheeksi ottaminen vaikealta. Suoriutumisen haasteet, motivaation puute, kuormittuminen ja uupumus, työntekijöiden väliset riitatilanteet ja vuorovaikutusongelmat, kiusaaminen, sovittujen pelisääntöjen rikkominen.. Miten ottaa hankala asia puheeksi ihmistä arvostavasti ja kuitenkin avoimesti ja rehellisesti?

Miltä kuulostavat sanat itsetuntemus, jämäkkyys, luottamus, puolueettomuus, osallistaminen, ratkaisukeskeisyys ja dialogi? Nämä ovat esimerkkejä sovittelevista johtamistaidoista, joita jokainen esimies työssään ihmisten johtajana ja puheeksiottotilanteiden hoitajana tarvitsee. Vaikka et kokisikaan sovittelevia johtamistaitoja suoranaisina vahvuuksinasi, voit kehittyä niissä. Tarvitset vain halun oppia.

Sovittelutaitoja tiiminvetäjille -valmennuksessa lähdemme avoimin mielin tutkimaan omia johtamiskäytäntöjämme ja -uskomuksiamme, sukellamme johtaja-identiteettiimme ja kokeilemme rohkeasti uudenlaisia tapoja ottaa puheeksi epämiellyttäviksi koettuja asioita. Valmennusprosessissa vuorottelevat asia-alustukset, käytännön harjoittelu, välitehtävät itsereflektioineen sekä vertaistuki muilta tiiminvetäjiltä.

 

työyhteisötaidot hyvinvoinnin moottorina -valmennus

Organisaatiot ovat syntyneet täyttämään tietyn tarpeen ja koonneet tarkoituksensa saavuttamiseksi yhteen joukon osaajia. Hyvin erilaisia, eri taustoista tulevia ihmisiä, joilla on erilaiset lähtökohdat, arvot ja osaaminen. Osaajien tulisi osata työskennellä yhdessä, jotta organisaation tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Työpaikalla tarvitaankin tänä päivänä monenlaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, jotta tuloksellinen ja mielekäs yhdessä tekeminen olisi mahdollista. Ihmisille ja ihmisten kanssa kun työtä teemme.

Hyvien työyhteisötaitojen kivijalkana on itsen ja omien vahvuuksien tunteminen. Millainen olen työyhteisön jäsenenä ja vuorovaikuttajana? Mitkä vahvuuteni auttavat minua toimimaan yhteen muiden kanssa? Miten voin omalta osaltani edistää yhteistyötä ja hyvää tiimihenkeä?

Valmennusprosessissa vuorottelevat asia-alustukset, käytännön harjoittelu, välitehtävät itsereflektioineen sekä kollegasparraus.

Muurahaiset
Huippu

tiimien kehittäminen

 

Tämän päivän organisaatiot ovat jatkuvasti muuttuvia verkostoja, joissa työ tehdään ja tavoitteet saavutetaan hyvinkin erilaisten ihmisten yhteistyön tuloksena. Nämä verkostot, tiimit saattavat olla melko lyhytikäisiä tai virtuaalisia kokoonpanoja, jotka on pistetty pystyyn jotakin tiettyä tarkoitusta varten ja jotka maaliin pääsemisen jälkeen hajoavat. Aina kun uusi tiimi syntyy, on tärkeää satsata aikaa ja energiaa tiimin yhteisten pelisääntöjen rakentamiseen ja sen jäsenten toisiinsa ja toistensa työtapoihin ja vuorovaikutustyyleihin tutustumiseen. Ilman tällaista synnytysvaihetta tiimi ei voi päästä parhaaseen työtehoonsa tai tuloksiin, puhumattakaan voimavaroja antavasta tiimihengestä. Pahimmillaan tiimityötä saattavat hallita väärinymmärrykset, erimielisyydet ja keskinäinen kilpailu, kun pelisääntöjä ei tiedetä tai toisen käyttäytyminen ymmärretään väärin.

Työyhteisöissä tapahtuu koko ajan asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiimme. On monenlaisia ja tasoisia muutoksia, uusia työtapoja ja työvälineitä, tehtävämme muuttuvat, ihmiset ympärillämme vaihtuvat. Muutosmyllerryksessä jaksamista syövät monet asiat ja tulevaisuuden epävarmuus tuo oman lisänsä energiavarastojemme kuluttajana. Silloin on tärkeää pysähtyä pohtimaan, mikä on oleellista ja miten voimme turvata voimavaramme muutoksessa sekä kuinka säilytämme työyhteisössämme sen hyvän, jonka avulla meistä jokainen voi kukoistaa ja menestyä.

Joskus oma tai työkaverimme työkyky heikkenee sairauden, tai läheisen vaikean tilanteen vuoksi. Se on paitsi henkilökohtainen kriisi, haastava tilanne myös tiimille ja työyhteisölle. Tilanteesta voi tulla poissaoloja, jolloin muut tiimin jäsenet saavat lisää tehtäviä ja kuormitusta. Samalla huoli kaverin voinnista vie energiaa. Tiimin toimintakyvyn säilyttämiseksi on hyvä käydä avoimesti läpi näitä tunteita ja kokemuksia, sekä päästä sopimaan yhteisesti, mikä on juuri meille paras tapa selviytyä ja tukea toisiamme. Avoin ja rehellinen keskustelu turvallisessa ilmapiirissä tukee tiimiläisten hyvinvointia ja lisää yhteisöllisyyden kokemusta.

Teen tiimin rakentamiseen, kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyviä valmennusprosesseja. Joskus riittää yksikin hyvin toteutettu keskustelukerta, toisinaan tarvitaan pidempi prosessi, jotta henkilökohtainen oppiminen ja tiimin yhteistyön edellytykset saavat tarvitsemansa rakennuspalikat.

yksilövalmennus

esimiehille ja asiantuntijoille.

Olipa tarpeesi sitten kertaluontoinen akuutista tilanteesta selviäminen tai pidempikestoinen henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen, voit hakea tukea omien ajatustesi vahvistamiseen tai uudessa tilanteessa toimimiseen yksilövalmennuksesta.

Valmennus on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä. Tavoitteet voivat liittyä sekä työn että henkilökohtaisen elämän solmukohtiin. Sinun omat arvosi, vahvuutesi ja voimavarasi ovat ratkaisujen keskiössä. Tarkoitus on auttaa sinua löytämään oma ainutlaatuinen tapasi olla, tehdä ja elää.

 

Pitkospuut